Jordbruk och skogsbruk

Jordbruk i Hahkiala

Hahkiala har totalt 110 ha brukad åkerjord, varav ca. 80 ha är i eget bruk. Resten är arrenderat till Kesko för en längre tid.

Vi odlar huvudsakligen utsäde till Kesko. Korn, havre, råg och ryps är våra huvudsakliga grödor. Med vissa undantag givetvis. Vi hyr även arbetskraft och maskiner av Kesko.

I jordbruket finns ännu mycket att utveckla. Vår strävan är ett effektivt jordbruk som tar hänsyn till miljön och djur.

År 2005 gick Hahkiala med i ett projekt kallat “naturens mångfald”. Som strävan att återskapa 
de gamla kulturlandskapen och mångfalden i lantbruket. Kirrinens, Hyvikkäläs och Vuorenselkäs strandområden stängslades och nya städerskor anställdes – nämligen highland cattle. Redan efter första sommaren kunde man se två betydande förändringar – morkullan dök upp och stränderna var betydligt städigare.

Skogsbruk i Hahkiala

Hahkiala har ca 400 ha skog som sköts enligt skogsbruksplan. Vårt mål är en mångfaldig skog där alla trivs och i synnerhet viltet.

Huvudmålet är att viltstammen skall öka och skogen skall ha en maximal tillväxt. De monotona skogsbruket har belastat bland annat skogshöns fågel stammen. Under vintern 2003 och 2004 importerades rådjur för att påskynda tillväxten av de små klövdjurens stam.

Projektet slutade dock när rovdjursstammen växte snabbare och effektivt begränsade rådjurs stammen från att växa. Förövrigt har vi bl.a. grundat en skogsdamm på en före detta dikat våtmark. För att minimera näringsämnen från att komma ut i vattendragen.

Vår strävan är att arvingarna skall få en välskött, mångfaldig skog med god tillväxt.